Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

null
2014 Thư mời họp ĐHCĐ thường niên 2014 PVC lần 2.PDF
- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.doc
- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của PVC.doc
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014.doc
- BC Công tác tái cấu trúc PVC giai đoạn 2013 - 2015.doc
- BC Tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.doc
- BC của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC năm 2014.doc
- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2013.doc
- BCTC tóm tắt năm 2013 Hợp nhất.doc
- BCTC tóm tắt năm 2013 Công ty Mẹ.doc
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014.doc
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2013 và phương án thù lao năm 2014 của HDQT và BKS.doc
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC.doc
- Báo cáo về việc ký kết và triển khai hợp đồng Tổng thầu EPC dự án NMNĐ Thái Bình 2 .doc
- Báo cáo về việc ký kết và triển khai hợp đồng cung cấp thiết bị chính NMNĐ Thái Bình 2.doc
- Tờ trình thông qua nội dung thỏa thuận khung PVN-PVC.doc
- Thỏa thuận khung PVN.doc

                             

Tags: 2014