PVX Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021