PVX Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 của Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam