PVX CBTT về việc Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các nội dung lấy ý kiến của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam