CBTT Kết quả Đại hội cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam