Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

1 - Thông báo về việc Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.PDF
2 - Chương trình họp đại hội đồng cổ đông bất thường 01 năm 2022.pdf
3 - Tờ trình về việc Thay đổi tên viết tắt của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.PDF
4 - Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2022.pdf
5 - BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM.pdf
6 - Thông báo đề cử, ứng cử, giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.PDF
7 - PHIẾU ỨNG CỬ HOẶC ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.pdf
8 - Sơ yếu lý lịch bất thường 01 năm 2022.pdf
9 - Phiếu biểu quyết bất thường tháng 01 năm 2022.pdf
10 - QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 01-2022 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM.pdf
11 - QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 01-2022.pdf